+
ინფორმაცია

კონუსის მაგისტრალური


თუ თვითმფრინავი კვეთს კონუსის ყველა კიდეს მისი ფუძეების პარალელურად, ის მყარ ორად იყოფა: ახალი კონუსი და კონუსური საყრდენი. როგორც რეგულარული წრიული კონუსის მაგისტრალს მივყავართ, ჩვენ გვაქვს:

  • ძირითადი და მცირე საფუძვლები პარალელურია;
  • მაგისტრალის სიმაღლე მოცემულია თვითმფრინავებს შორის მანძილის მიხედვით, რომელიც შეიცავს საფუძვლებს.

ტერიტორიები

ჩვენ გვაქვს:

ა) გვერდითი მხარე

ბ) მთლიანი ფართობი

მოცულობა

სადაც V არის კონუსის მოცულობა და V 'არის სექციით მიღებული კონუსის მოცულობა, ურთიერთობები მართებულია:

შემდეგი: სფერო