+
კომენტარები

გამოწვევის პასუხი 155


ორი ბიძაშვილის ჯამი

გაითვალისწინეთ:
თუნდაც ნომერი + კი ნომერი = თუნდაც ნომერი
უცნაური ნომერი + უცნაური ნომერი = თუნდაც ნომერი
თუნდაც ნომერი + უცნაური ნომერი = უცნაური ნომერი

რადგან 549 უცნაურია, ერთ-ერთი ამანათი უნდა იყოს თანაბარი. ერთადერთი ბიძაშვილი წყვილია 2. ასე რომ, არსებობს მხოლოდ ერთი გზა:

549 = 2 + 547.

განცხადების უკან