+
ინფორმაცია

68 გამოწვევა


ციფრების ჯამი

სირთულის დონე:

გაანგარიშება: 1094 - 94და შედეგის ყველა ციფრის დამატებას, რა მნიშვნელობას მივიღებთ?