ინფორმაცია

გამოწვევა 28


X- ის შესაძლო მნიშვნელობები?

სირთულის დონე:

რამდენია შესაძლო მთელი რიცხვის მნიშვნელობები x ასე რომ იყოს მთელი რიცხვი?