+
ინფორმაცია

გამოწვევა 192


ყვითელი კამარო პარკინგი

სირთულის დონე:

ამ ავტოსადგომის რიგითობის მიხედვით, რომელია გრაფის ნომერი, სადაც ყვითელი კამარო გაჩერდით?