+
სტატიები

გამოწვევა 167


ქსელის ლოგიკა

სირთულის დონე:

ამოიცნობთ ქვემოთ მოცემულ ქსელში გამოყენებულ ლოგიკას და უპასუხეთ:

3 8 7 4 5 9
4 4 4 6 8 7
8 3 2 1 4

რომელი რიცხვი უნდა განთავსდეს ცარიელ სივრცეში?