ინფორმაცია

გამოწვევა 126


წერტილების გასწორება

სირთულის დონე:

შვიდ რიგში თორმეტ წერტილს შეგიძლიათ ერთმანეთთან ოთხი ქულით დაუთმოთ?