+
დეტალურად

გამოწვევა 10


რამდენი გვერდი აქვს წიგნს?

სირთულის დონე:

თუ წიგნში დღეში 5 გვერდს ვკითხულობ, 16 დღით ადრე ვასრულებ კითხვას, ვიდრე დღეში 3 გვერდს ვკითხულობდი. რამდენი გვერდი აქვს წიგნს?