+
კომენტარები

შემცირების ფორმულები


ერთნაირი ინტეგრაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემცირების ფორმულები ინტეგრალისთვის.

ეს ფორმულები გამოხატავს ფუნქციონალური ძალის მქონე ინტეგრალს ინტეგრალის თვალსაზრისით, რაც მოიცავს ამ ფუნქციის უფრო დაბალ ძალას.

მაგალითად, თუ არა არის დადებითი მთელი რიცხვი და არა 2, შემდეგ ნაწილობრივი ინტეგრაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემცირების ფორმულების მისაღებად.

(2)

იმის საილუსტრაციოდ, თუ როგორ მიიღება ეს ფორმულები, მოდით გამოვიტანოთ ფორმულა (2).

ასე რომ

ბოლო ტერმინის მარცხენა მხარეს გადაცემა იძლევა

რომელთაგან ერთი (2).

მაგალითი

გამოთვალეთ

გამოსავალი. მდებარეობა (2), ერთად არა=4

შემდეგი: ტრიგონომეტრიული ინტეგრალები