ინფორმაცია

ერთნაირი ინტეგრაცია გარკვეული ინტეგრალისთვის


განსაზღვრული ინტეგრალისთვის, (2) -ის შესაბამისი ფორმულაა:

მაგალითი

გამოთვალეთ

გამოსავალი.იყავი

ასე რომ,

მაგრამ

მალე

შემდეგი: შემცირების ფორმულები