კომენტარები

განსაზღვრული ინტეგრალები (მაგალითი)


მოდით, დაშორება y = x და ღერძი შორის xამისთვის :

ეს ტერიტორია მოცემულია:

შეგვიძლია შევამჩნიოთ, რომ ლიმიტის პროცესი სასურველ შედეგამდე მივყავართ. დიაპაზონის 0, b– ის გაყოფა არა ქვესტერნებს თითოეულს ექნება სიგანე .

მოდით წერტილები იყოს:

.

მოსწონს f (x) = x, მაშინ .

შემდეგი: გაანგარიშებული ინტეგრალის გაანგარიშება