კომენტარები

პროპორციის ვარჯიშები


გადაწყვიტეთ შემდეგი პროპორციები:

ა) ბ)

გ) დ)

ე) ვ)

ზ)

თ) ამის ცოდნა x + y = 42, განსაზღვრეთ x და y პროპორციულად .

ი) ამის ცოდნა a + b = 55განსაზღვრეთ a და b პროპორციით .

კ) მამა-შვილის ასაკის ჯამი 45 წელია. მამის ასაკი ბავშვის ასაკამდეა, ისევე როგორც 7-დან 2. მანამდე დაადგინეთ მამისა და შვილის ასაკი.