+
მალე

პირველი ხარისხის უთანასწორობის სავარჯიშოები


გადაჭრა შემდეგ უთანასწორობა :

ა) 2x + 1 x + 6

ბ) 2-3x x + 14

გ) 2 (x + 3)> 3 (1 - x)

დ) 3 (1 - 2x) <2 (x + 1) + x - 7

ე) x / 3 - (x + 1) / 2 <(1 - x) / 4

ვ) (x + 3)> (-x-1)

ზ) 1 - 2 * (x-1) <2

თ) 6x + 3 <3x + 18

ი) 8 (x + 3)> 12 (1 - x)

კ) (x + 10)> (-x +6)