+
მალე

პოტენციალის განაწილება გამრავლებასთან დაკავშირებით


განვიხილოთ გამოთქმა . გაითვალისწინეთ:

ზემოთ მოყვანილი მაგალითიდან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ:

პროდუქტის ექსპონენტად ასამაღლებლად, ჩვენ უნდა
ამ ფაქტორზე თითოეული ფაქტორი გაზარდე.

საერთოდ:

შემდეგი: დისტრიბუციული მიმართულების განყოფილება